دوره و شماره: دوره 11، شماره 11 - شماره پیاپی 415، فروردین 1381 
سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران ( فوتبالیست ها)

ضیاء فلاح محمدی؛ دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر محمد تقی صالحی عمران