اولویت بندی بعضی از ویژگی های مربیان از دیدگاه مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور

نویسنده

چکیده

|هدف از اجرای این تحقیق اولویت بندی معیارهای ارزشیابی مربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی وارائه الگوی مناسبی برای ارزشیابی آنان بود جامعه آماری این تحقیق را بیست مربی و سی کشتی گیر حاضر در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی سال 1380 تشکیل می دادند که پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند با استفاده از اطلاعات حاصل از ادبیات تحقیق و روش دلفی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشتی آزاد و فرنگی در هشت بعد اصلی مربیگری دسته بندی شدند هر بعد نیز شامل زیر مجموعه هایی از ویژگیهای مربیگری می شدند ابعاد مربیگری عبارت بودند از ویژگی های علمی و تخصصی مهارت های عاطفی انسانی ویژگی های ورزشی سوابق کاری ویژگی های شخصی و فردی مربی ویژگی های اجتماعی ویژگی های شخصیتی و ادارکی و مهارت های مدیریتی هر کدام در ابعاد مربیگری نیز دارای زیر مجموعه های متعددی بودندکه در یک پرسشنامه 51 گزینه ای توسط آزمودنی ها اولویت بندی شدند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تکمیل شده توسط آزمودنی ها عبارتند از اولویت بندی ابعادمربیگری از دیدگاه مربیان حاضر در تحقیق و اولویت بندی ابعادمربیگری از دیدگاه کشتی گیران حاضر در تحیقی درجه اهمیت و رتبه بندی ابعاد مربیگری با استفاده از پرسشنامه تحقیق مشخص شد نتایج نشان داد که در بین مربین و کشتی گیران حاضر در تحقیق در رتبه بندی ابعاد مربیگری اختلاف وجود دارد

کلیدواژه‌ها