تحلیل اثر بخشی سبک های مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیوگرافی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های ایران

نویسندگان

چکیده

شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباط آن با اثر بخشی و کارایی سازمانی و هدایت موثر نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها یکی از مباحث کلیدی مدیریت است پژوهش حاضر با هدف کاربرددهی بهنیه مبانی مدیریت در بهبود اثر بخشی مدیریت ورزشی کشور به صورت بررسی تاثیر عوامل بیوگرافی سن و سوابق مدیریتی و مدارک تحصیلی و دروه های آموزشی تخصص مدیریت بر روی سبک های مدیریتی انتخابی روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر ایران تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد تعداد 59 نفر آزمودنی به عنوان حجم نمونه در جامعه آماری دانشگاه های کشور به پرسشنامه استاندارد موسسه بلانچارد تحت عنوان تحلیل رفتارمدیر در برخودر با موقعیت های متنوع سازمانی پاسخ دادند که پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی به برسی و مقایسه داده های حاصله با نورم مندرج در پرسشنامه به ارزیابی میزان اثر بخشی شیوه های مدیریتی انتخابی آزمودنی ها پرداخته شد سپس با بهره گیری از روش آماری مجذور خی دو X و فرمول ضریب توافق به بررسی فرضیه های چهار گانه پژوهش در خصوص عوامل چهارگانه بیوگرافی مدیران و اثربخشی شیوه های مدیریتی آزمودنی ها اقدام گردید

کلیدواژه‌ها