مقایسه آثار دو نوع برنامه وزنه تمرینی تناوبی ویژه با بازیافت های کوتاه مدت و بلند مدت بر برخی از عملکرد های عضلانی در دو قلوهای همسان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه آثار دو برنامه وزنه تمرینی با بازیافت های بلند مدت و کوتاه مدت بر برخی از عملکردهای عضلانی در دو قلوهای همسان است بدین منظور هفت جفت پسر دو قلوی یک تخمکی سالم از بین دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان انتخاب و به طور تصادفی در کی از دو گروه تمرینی جداگانه که به ترتیب دارای بازیافت بلند مدت و بازیافت کوتاه مدت بودند قرار گرفتند قبل و پس از برنامه تمرینی متغیرهای تحقیق شامل توان بی هوازی نیرو قدرت و استقامت عضلانی دست ها و پاها توسط برخی از آزمون های رایج اندازه گیری شد طی برنامه تمرینی آزمودنی های هر گروه سه روز در هفته برای مدت 12 هفته در برنامه های وزنه تمرنی تناوبی ویژه ای به روش دلورم واتکینز شرکت کردند شیوه اجرا الگو زمان و بار کار هنگام تمرین در هر دو گروه یسکان ولی زمان استراحت در دو گروه یک در بین دورههای تمرینی 160 ثانیه و گروه دو در بین دوره های تمرینی 40 ثانیه استراحت را تجربه کردند با بررسی اختلاف میانگین های به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون در گروه های وابسته افزایش معنی دار در توان بی هوازی نیروی عضلات پا و نیروی عضلات پای برتر در گروه یک تمرین با بازیافت بلند مدت مشاهده شد 05/0>P با این حال در برخی از متغیرها در گروه دوم و سایر متغیرها در هر دو گروه افزایش غیر معنی داری مشاهده شد همچنین از مقایسه پس آزمودن ها در گروه های مستقل در کلیه متغیرهای تحقیق اختلاف معنی داری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها