سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران ( فوتبالیست ها)

نویسندگان

چکیده

و دکتر عباسعلی گائینی و دکتر رضا قراخانلو و دکتر محمد تقی صالحی عمران
چکیده: هدف این تحقیق بررسی آثار تمرینات ترکیبی پلیومتریک و عادی فوتبال بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکردی قلب فوتبالیست ها در مقایسه با سازگاری های قلبی ناشی از تمرینات عادی فوتبال است در این پژوهش سی دانشجوی فوتبالیست به صورت داوطلبانه در دو گروه تجربی وکنترل شرکت کردند برنامه تمرینات در یک دوره سه ماهه و هفته ای سه روز به اجرا در آمد ویژگی های قلبی با استفاده از شیوه غیرتها جمی اکوکارد یوگرافی ( یک بعدی و دو بعدی و داپلر) برآورد شد نتایج نهایی نشان دهنده افزایش معنی دار در اندازه ضخامت دیواره بین دو بطن در زمان سیستول 005/0>P ،IVSS دیاستول IVSD 03/0>P و ضخامت دیواره پشتی بطن چپ در زمان سیستول PWs 001/0>p و دیاستول PWD 002/0>P در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود همچنین از نظر اندازه های عملکردی در صد کسر خروجی EF 01/0>P و نسبت کوتاه شدگی لیف های میوکارد FS 02/0>P در گروه تجربی بسیار افزایش یافت نتایج به وضوح آشکار می سازد که هیپروترفی قلب فوتبالیست ها به صورت ترکیبی توسعه می یابد و تابعی از دستگاه متابولیک غالب 80% بی هوازی و 20% هوازی است

کلیدواژه‌ها