دوره و شماره: دوره 20، شماره 20 - شماره پیاپی 413، تیر 1383