مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

نویسندگان

چکیده

توجه به عوامل نگهدارنده شغلی در مطالعه وضعیت شغلی و بویژه در دبیران تربیت بدنی با توجه به شرایط خاص آموزش تربیت بدنی در مدارس بسیار مهم است هدف این تحقیق مقایسه سه عامل نگهدارنده دبیران تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی شهر رشت است بدین منظور از 1693 دبیر 71 دبیر تربیت بدنی و 1622 دبیر غیر تربیت بدنی 71 دبیر تربیت بدنی و 213 دبیر غیر تربیت بدنی جز نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند برای اندازه گیری سه عامل تعادل شرایط کاری و سازمانی شناسایی و احترام جامعیت و شمول استفاده شد این پرسشنامه توسط انگلس دانیل چاک و پاستور 1996 در چهار مرحله با روش های معتبر آماری ساخته شده و برای به کارگیری در سازمان های ورزشی تجویز شده است پایایی این پرسشنامه توسط رحیم رمضانی نژاد 1380 از روش آزمون آزمون مجدد با ضریب آلفای کرونباخ 83 در صد برآورد شد از 284 پرسشنامه ارسالی اطلاعات 231 پرسشنامه برگشتی 81 در صد مربوط به 17 و 57 دبیر غیر تربیت بدنی و تربیت بدنی با استفاده از آزمون t , ANOVA آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0= >P تجزیه و تحلیل شد نتایج تحقیق نشان داد بین دو گوره در هیچکدام از سه عامل ومجموع عوامل نگهدارنده تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی عامل شناسایی و احترام و عامل جامعیت و برابری در کل نمونه آماری به ترتیب بالاترین و پایین ترین نمره را داشت از طرف دیگر دبیران با تحصیلات کارشناسی ارشد و دبیران با سابقه کری 30-21 از دبیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی و دارای سابقه خدمتی 1 تا 10 سال و 11 تا 20 سال از نظر مجموع عوامل نگهدارنده شغلی در وضعیت بهتری قرار داشتند این تفاوت در بین دبیران تربیت بدنی نیز معنی دار بود

کلیدواژه‌ها