دوره و شماره: دوره 13، شماره 13 - شماره پیاپی 408، مهر 1381