ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموختگان شاغل در استان مرکزی

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموختگان تربیت بدنی شاغل در آموزشگاه های استان مرکزی است. متغیر اصلی مورد بررسی، برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی است، که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (0/92=x) دیدگاه دانش آموختگان جمع آوری شد. در این ابزار، 16 سوال اصلی در مورد دروس تربیتی، پایه، تخصصی؛ اختیاری نظری و عملی وجود دارد. جامعه آماری 118 دانش آموخته شاغل در آموزشگاه های استان بود که در مجموع 105 پرسشنامه به پرسشگران مسترد شد و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر، قلمداد شده اند. داده های جمع اوری شده، با استفاده از روش های آمار توصیفی ارائه شد. همچنین از روش های تحلیل واریانس برای مقایسه میان دروس هر سوال و دیگاه دانش آموختگان مراکز مختلف آموزش عالی و شهرهای مختلف استان برای دروس مختلف، استفاده به عمل آمد.

کلیدواژه‌ها