رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثر بخشی یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد این امر در نیتجه شناسایی وتشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در موقعیت ونیز شناسایی نیرو های مداخله گر که سازمان را در شرایطی تحت تاثیر قرار می دهد به همراه اندیشه های نو و خلاق مدیران تحقق پیدا خواهد کرد هدف این تحقیق تبیین رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران ورزشی دانشگاه هاست روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی دانشگاه هایی است که دارای رشته تربیت بدنی هستند در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه LBAII هرسی و بلانچارد برای تعیین سبک رهبری و اثر بخشی مدیران و نیز پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی مدیران با سبک های رهبری انتخابی و خلاقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط معنی داری در تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده شد

کلیدواژه‌ها