بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی بازآموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس خود سودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی شهر کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی باز اموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس خودسودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی بوده است بدین منظور 240 دانش آموز پسر مقطع راهنمائی به طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه زیر تقسیم شدند 1_ گروهی که برنامه هدف چینی داشتند 2- گروهی که برنامه بازآموزی اسنادی داشتند 3- گروهی که برنامه ترکیبی (هدف چینی و بازآموزی اسنادی ) داشتند و 4- گروه کنترل نخست از طریق پیش آزمون و به وسیله پرسشنامه خط پایه میزان عزت نفس سبک اسنادی احساس خود سودمندی و توفیق گرایی آزمودنی ها تعیین گردید سپس 16 جلسه هر یک از گروه ها بجز گروه کنترل به انجام فعالیت های منتخب پرداختند در پایان برنامه ها نیز پس آزمون انجام گردید و داده ها از طریق روش های آماری آزمون T آنالیز واریانس و آزمون کمکی توکی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

کلیدواژه‌ها