ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاههای آموزش عالی کشور

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و دانشگاه های آموزش عالی کشور است. بدین منظور پرسشنامه های مشخصات فردی (محقق ساخته) و تحلیل رفتگی هازل و مسلش برای مدیران 10 دانشگاه که دانشکده تربیت بدنی دارندف در سه بخش مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و دانشگاه ارسال شده. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین تحلیل رفتگی و سن مدیران دانشگاه ها و مدیران دانشکده های غیر تربیت بدنی ارتباط معنی داری وجود دارد، لیکن ارتباط معنی داری بین سن و تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی وجود ندارد. ارتباط بین سابقه ورزشی و میزان تحلیل رفتگی مدیران تربیت بدنی و دانشگاه ها معنی دار نیست ولی این ارتباط در مدیران غیر تربیت بدنی در سطح 0/0001 معنی دار بوده و نوع ارتباط حاصله به صورت معکوس ات. بین سطح تحصیلات و میزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط مثبت وجود دارد، اما این ارتباط از نظر آماری معنی دار نیست. بین سابقه خدمت و تحلیل رفتگی مدیران تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و دانشگاه ها ارتباط معنی داری در سطح 0/01 مشاهده می شود. بین تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میزان تحلیل رفتگی بالا به ترتیب در مدیران دانشگاه ها، مدیران غیر تربیت بدنی و تربیت بدنی مشاهده شده است. این وضعیت در مورد معاونین مدیران هم صادق است.

کلیدواژه‌ها