نمایه نویسندگان

ا

 • اخلاق، اسماعیل ملک بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • افشارنژاد، طاهر بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده [دوره 37، شماره 0، 1387]

ب

 • باقرزاده، فضل اله مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • بهلکه، طاهر بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • بوکانی، کمال عزیزبیگی تأثیر مصرف ناپروکسن بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک [دوره 37، شماره 0، 1387]

پ

 • پور، محمود شارع بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعة موردی شهروندان 29 – 15 سالة شهر بابل) [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • پوریان، محمد رضا مراد تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر [دوره 37، شماره 0، 1387]

ت

 • ترتیبیان، بختیار تأثیر مصرف ناپروکسن بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک [دوره 37، شماره 0، 1387]

ج

 • جوادی، ابراهیم تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]

ح

 • حسینی، زهرا تأثیر مصرف مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • حمیدی، مهرزاد بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی [دوره 37، شماره 0، 1387]

خ

 • خلجی، حسن رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • خواجوی، داریوش رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی [دوره 37، شماره 0، 1387]

د

ر

 • راد، علی حسینی بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعة موردی شهروندان 29 – 15 سالة شهر بابل) [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • رحمانی، مظاهر تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • رضایی، راضیه تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • رواسی، علی اصغر تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]

ز

 • زاده، اسفندیار خسروی رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • زاده، رضا غلامعلی مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران [دوره 37، شماره 0، 1387]

ش

 • شیخ، محمود مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران [دوره 37، شماره 0، 1387]

ص

 • صفری، محمود مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران [دوره 37، شماره 0، 1387]

ط

 • طلب، محمد متقی بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده [دوره 37، شماره 0، 1387]

ع

 • عبدالشاهی، مریم مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • عسگری، معصومه تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • علیجانی، عیدی تأثیر مصرف مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 37، شماره 0، 1387]

ف

 • فتحی، محمد تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر [دوره 37، شماره 0، 1387]

ق

 • قربانی، سعید تأثیر تکالیف تداخلی با دوره های زمانی مختلف بر افت گرم کردن در سـرویس والیبال [دوره 37، شماره 0، 1387]

ک

 • کردی، محمدرضا تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]

گ

 • گائینی، عباسعلی تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • گودرزی، محمود بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی [دوره 37، شماره 0، 1387]

م

 • محمدزاده، حسن تأثیر تکالیف تداخلی با دوره های زمانی مختلف بر افت گرم کردن در سـرویس والیبال [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • مرتضایی، بهزاد بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • میرکاظمی، عذرا بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • مظفری، امیر احمد بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • مقرنسی، مهدی تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر [دوره 37، شماره 0، 1387]

ن

 • نیا، حسین طالبیان بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • نیا، فرهاد رحمانی تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • نیا، فرهاد رحمانی رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • نژاد، مهرعلی همتی بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده [دوره 37، شماره 0، 1387]
 • نژاد، مهرعلی همتی رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی [دوره 37، شماره 0، 1387]

و

 • وصالی، مجید تأثیر تکالیف تداخلی با دوره های زمانی مختلف بر افت گرم کردن در سـرویس والیبال [دوره 37، شماره 0، 1387]