نویسنده = نژاد، دکتر مهر علی همتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی


2. مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ سجادی


3. تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ بست چی


4. بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار


5. مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی