بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اهداف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی مدارس راهنمایی و متوسطه شهر رشت است بدین منظور 455 نفر 264 پسر و 191 دختر با دامنه سنی 11-19 سال به صورت تصادفی از بین 72673 دانش آموز انتخاب شدند برای اندازه گیری هدف دانش آموزان از پرسشنامه اصلی استاندارد pepas استفاده شد این پرسشنامه قبلا توسط سه محقق در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته بود پس از ترجمه پرسشنامه ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان آن را ارزیابی تخصصی کردند و سپس در یک مطالعه راهنما با شرکت 50 دانش آموز و با روش آزمون – آزمون مجدد اعتبار پرسشنامه 95%=R بر آورد شد اطلاعات تحقیق با آزمون خی دو و در سطح 05/0=< P تجزیه و تحلیل شده است یافته های تحقیق نشان داد که دانش آموزان به ترتیب اولویت با هدف رشد فردی هدف تعامل اجتماعی و هدف سازگاری محیطی در کلاس های تربیت بدنی فعالیت می کنند از بین سه هدف اصلی نیز به ترتیب هدف تعادل روانی وهدف کارایی فیزیولوژیک از اهداف رشد فردی هدف مشارکت فرهنگی و ارتباط گروهی از هدف تعامل اجتماعی و هدف جهت یابی فضایی و دستکاری از اهداف سازگاری محیطی در اولویت قرار داشتند به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان با اهداف متفاوتی در کلاس های تربیت بدنی فعالیت می کنند .

کلیدواژه‌ها