نویسنده = دکتر محمود گودرزی
مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

محمود ، رسول گودرزی ، حمایت طلب؛ دکتر محمود گودرزی؛ رسول حمایت طلب


بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر ناصر بهپور


بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر فریبا عسگریان؛ دکتر احمد فرجی دانا؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر افشار جعفری


طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر محمود گودرزی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی


بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر مجید جلالی فراهانی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی