طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل مهارت های سه گانه مدیریتی برای سطوح سه گانه مدیریتی در سازمان تربیت بدنی است محقق با تکیه بر نظریه رابرت ال کتز بر آن شد که تا این مدل را برای سازمان مذکور طراحی کند بدین منظور فهرستی جامع از اجزای مهارت ها تهیه و تنظیم شد که منتج به طراحی پرسشنامه ای در سه بخش شد که طی طرح آزمایش اعتبار یابی گردید با آلفای 973/0 این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از متخصصان تربیت بدنی با گرایش مدیریت و 30 نفر متخصص مدیریت که عمدتا دارای مدرک تحصیلی دکترا بودند تشکیل داده اند متغیرهای تقیق شامل 2 دسته جامعه شناختی و مهارتی است فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از بین مهارت های سه گانه سطوح عالی میانی وعملیاتی سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از روش های آماری آزمون دو جمله ای آزمون همبستگی اسپیرمن آزمون تحلیل و اریانس فرید من و تحلیل واریانس کروسکال و الیس استفاده شده است بر اساس آزمون فرضیه های تحقیق و با استفاده از آزمون های مربوطه بین مهارت های ادارکی انسانی و فنی مدیران سطوح سه گانه سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی دار وجود دارد همچنین مشخص شد مدل مفهومی مهارت های مورد نیاز مدیران شامل کدام مولفه ها و به کدام تربیت است

کلیدواژه‌ها