بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود استعداد یابی در رشته کشتی و تعیین شاخص های مورد نظر در شناسایی و سنجش افراد مستعد در این رشته است . بدین منظور علاوه بر بررسی مدل های موجود و یافته های تحقیقات مرتبط ، دیدگاه مربیان رشته کشتی بررسی شد . نتایج نشان داد از دیدگاه مربیان بین اولویت های سه گانه آنتروپومتریکی ، جسمانی ، حرکتی و روان شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد . شش عامل مهم از دیدگاه مربیان عبارتند از : عضلانی بودن ، داشتن شانه های پهن ، قدرت ، سرعت ، رقابت جویی و هوش تکنیکی . مقایسه دو گروه کشتی گیران برتر و غیر برتر نوجوان نشان می دهد که افراد برتر دارای مزومورفی بزرگ تر ، پهنای شانه ای بیشتر ، دست های بلند تر و درصد چربی کمتری می باشد . همچنین دارای قدرت بیشتر در دست و پای مسلط ، چابکی بیشتر ، قدرت انفجاری بالاتر ، استقامت عضلانی شکمی و شانه ای بالاتر بودند . بررسی ویژگی های رفتاری کشتی گیران برتر نشان می دهد آنها دارای ثبات عاطفی بوده ، اهل عمل و سخت کوشی ، با اعتماد به نفس و از لحاظ شخصیتی در قلمرو برون گرای با ثبات احساس قرار دارند.