بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون های فوتبال ایران آرژانتین استرالیا آلمان آفریقای جنوبی و ژاپن بعنوان پنج کشور صاحب نام فوتبال از پنج قاره مختلف و نیز فدراسیون جهان فوتبال فیفا آنها را مورد مقایسه و تحلیل محتوای قرار داد با استفاده از نتایج به دست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و در اختیار خبرگان فوتبال کشور قرار داده شد نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی و نیز تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه توسط آزمون های دو جمله ای و تحلیل واریانس فریدمن با کمک نرم افزار SPSS نسخه 10 مشخص کرد که ساختار سازمانی و نیز اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید مورد بازبینی قرار گیرد و در تنظیم آنها از تجارب کشورهای صاحب نام فوتبال و بخصوص اصول اساسی فیفا استفاده شود

کلیدواژه‌ها