دوره و شماره: دوره 19، شماره 19 - شماره پیاپی 421، فروردین 1383 
مقایسه تاثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

دکتر بهروز عبدلی؛ دکتر حسن عشایری؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر احمد فرخی