بررسی رابطه بیک سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی بود بدین منظور 176 نفر از اعضای هیات علمی زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند از پرسشنامه ویزگی های فردی سبک رهبری (هرسی - بلانچارد) و منابع قدرت که پایانی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت استفاده شد همچنین رابطه بین سبک رهبری با منابع قدرت و رابطه بین منابع قدرت با بخری از ویزگی های فردی چون سن میزان تحصیلات جنسیت سابقه خدمت مدیریتی و مرتبه دانشگاهی مورد بررسی قارر گرفت د راین تحقیق از امار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون های خی دو و کرامر استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد سبک رهبری غالب مدیران سبک رهبری استدلالی است و سبک های مشارکتی دستوری و تفویضی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند همچنین قدرت غالب مدیران قدرت تخصص است و منابع قدرت مشروع ارجاعی قهریه و پعاداش به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران و جنسیت سن سابقه خدمت مدیریتی مرتبه علمی و سطح تحصیلات رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید که رابطه بین سطح تحصیلات با قدرت قهریه بیشتر از بقیه منابع قدرت بوکد بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران وک سابقه خدمت آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی رابطه مثتب و معنی داری وجود نداشت

کلیدواژه‌ها