دوره و شماره: دوره 17، شماره 17 - شماره پیاپی 409، مهر 1382 
بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار


تاثیر مصرف گلوتامین بر تغییرات سطوح گلوتامین پلاسما و فاکتورهای ایمنی در کشتی گیران

عبدالعلی بنائی فر؛ دکتر حجت الله نیکبخت؛ دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر مهدی نمازی زاده