نویسنده = محمود گودرزی
طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی


بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

طاهر بهلکه؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی


طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محسن شفیعی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی


بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری