تحلیل میزان ونوع فعالیت های فراغتی وورزشی استادان دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

استادان دانشگاه افراد فرهیخته ومتخصص جامعه می باشند که وظیفه ی خطیر تربیت استعدادها وسرمایه های فکری کشور رابه عهده دارند. فرهنگ زندگی شهری عصر حاضر نوع وماهیت حرفه ایشان زمینه انجام کار یکنواخت وکم تحرک ودور شدن از زندگی طبیعی رافراهم آورده وآنها رادر معرض نارساییهای جسمی وروحی وافت کیفیت وکمیت کاری قرار داده است .دراین پژوهش توصیفی تلاش می شود نحوه فعالیت استادان در اوقات فراغت ،میزان پرداختن به فعالیت های ورزشی ،عوامل مؤثر برورزش اساتید، کیفیت بهره برداری از امکانات و... مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسشنامه های ویژه پژوهش به صورت تصادفی بین اعضاء هیئت علمی دانشکده های دانشگاه تهران توزیع گردید واطلاعات حاصله مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفت که خلاصه آن دراین مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها