نویسنده = بختیار ترتیبیان
برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

اصغر عباسی؛ بختیار ترتیبیان؛ حسن سید عامری


تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

سعید قربانی؛ حسن محمدزاده؛ بختیار ترتیبیان