دوره و شماره: دوره 8، شماره 8 - شماره پیاپی 855، تیر 1380 
عوامل همبسته با کاهش کارایی قلبی – تنفسی در ارتفاع

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر وحید تأدیبی؛ دکتر مجتبی نیازی