دوره و شماره: دوره 10، شماره 10 - شماره پیاپی 844، دی 1380