دوره و شماره: دوره 21، شماره 21 - شماره پیاپی 419، مهر 1383 
بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بر عکس

دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر محمود شیخ؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی


بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

سعید باغ نیکو خصلت؛ دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمد شیخ


تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دکتر الهه عرب عامری؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ ذکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی