دوره و شماره: دوره 14، شماره 14 - شماره پیاپی 412، دی 1381 
1. مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی


2. اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر فرزاد ناظم