دوره و شماره: دوره 14، شماره 14 - شماره پیاپی 412، دی 1381 
اثر تمرینات هوازی بر سایز LDL و آپوپروتئین های پلاسمایی در مردان میانسال

دکتر ابراهیم جوادی؛ دکتر معرفت سیاه کوهیان؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر فرزاد ناظم