ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بنی TQM و اثر بخشی درحوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور است این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آمزوش و پرورش و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است جامعه آماری این تحقیق را 178 نفر از کارشناسان شاغل در این سه حوزه تشکیل دادند که از میان آنها 123 نفر به روش نمونه گیری تصافدی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه که یکی مربوط به TQM و دیگری مربوط به اثر بخشی بود که اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد نظر به کیفی بودن اطلاعات و داده های به دست آمده از آ زمون های ناپارامتری (ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون U من ویتنی) استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش رابطه معنی داری وجود نداشت(P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) شش فرض دیگر به بررسی تفاوت بین اعمال مدیریت TQM و بررسی میزان تفاوت اثر بخشی به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

کلیدواژه‌ها