دوره و شماره: دوره 15، شماره 15 - شماره پیاپی 411، فروردین 1382 
بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه مغز

دکتر حسن عشایری؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ پونه مختاری


تاثیر تماشاگران بر یادگیری تکالیف حرکتی ظریف و زمخت

دکتر فضل ا.. باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر حسین بنی فاطمه؛ محمدتقی اقدسی