دوره و شماره: دوره 15، شماره 15 - شماره پیاپی 411، فروردین 1382 
1. بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه مغز

دکتر حسن عشایری؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ پونه مختاری


3. تاثیر تماشاگران بر یادگیری تکالیف حرکتی ظریف و زمخت

دکتر فضل ا.. باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر حسین بنی فاطمه؛ محمدتقی اقدسی