رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

نویسنده

چکیده

رفتار ورودی به آمادگی فرد برای یادگیری هدف های آموزشی اطلاق می شود دستاورد های پژوهشی نشان میدهد برخی از مولفه های رفتار ورودی نقش حائز اهمیتی در عملکرد تحصیلی دارند این پژوهش به بررسی نقش مولفه های رفتار ورودی شامل سن جنسیت نحوه تامین هزنیه های تحصیلی و وضعیت اشتغال و تاهل روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور در سال 79- 80 می پردازد نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان در سنین 21- 25 سال نسبت به سایر گروه های سنی موفق ترند علاوه بر این عملکرد تحصیلیدانشجویان غیر شاغل و کسانی که هزینه تحصیلی شان توسط سایرین تامین می شود در مقایسه با گروه های دیگر بالاتر است که ا ین تفاوت از نظر آ ماری معنی دار می باشد نتاجی تحقطیق تفاوت آماری معنی داری بین عملکرد تحصیلی دانشجویان زن یا مدر و متاهل یا مجرد نشان نمی دهد نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنی دار آماری بین متغیر های سن جنسیت اشتغال و نحوه تامین هزینه های زندگی با عملکرد تحصیلی است روش تحقیق پژوهش حاضر علی مقایسه ای (پس رویداد) است نمونه آماری تحقیق را 460 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه های حضوری و راه دور تشکیل می دهند که به شویه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند برای تحلیل داده های از آمار های تحلیل رگرسیون T استیودنت همبستگی خی دو و کلمونوگراف اسمیر نوف استفاده شد.

کلیدواژه‌ها