کلیدواژه‌ها = ورزش قهرمانی
نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردی ورزش

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر فرزاد غفوری؛ دکترحسین رحمان سرشت؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی


شناسایی علل و میزان مرگ و میر طبیعی قهرمانان ایرانی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

مجید واحدی زاده؛ دکتر محمد حسین علیزاده