نویسنده = دکتر فرهاد رحمانی نیا
تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی


تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حسن دانشمندی؛ حسین دربانی


تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ بست چی


اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد


مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس پسران دانشجو

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ مصطفی سلطانی


مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم


مقایسه ی تاثیرات حرکات کششی ایستا وپویا برمیزان کوفتگی تاخیری عضلانی وکراتین کیناز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سید عباس بی نیاز


مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سیده تهمینه سعیدی


تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 2، مهر 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ داریوش مفلحی