نویسنده = علی اصغر رواسی
تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی


تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری‌های قلبی عروقی در مردان چاق

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ علی اصغر رواسی


تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محمد جواد پوروقار؛ عباسعلی گائینی؛ زریچهر وکیلی؛ علی اصغر رواسی؛ محمد رضا کردی؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی


بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ فرهاد دریانوش


بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ بهزاد مهدی خبازیان


تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

علی اکبر نژاد؛ علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ عیسی نور محمدی