نویسنده = نژاد، مهرعلی همتی
تعداد مقالات: 3
1. ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد؛ امیر رضایی کمنی؛ طاهر افشارنژاد؛ شهرام شفیعی


2. بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهرعلی همتی نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد متقی طلب؛ طاهر افشارنژاد؛ عذرا میرکاظمی


3. رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

ابراهیم سلمانی دستجرد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا