نویسنده = حسن خلجی
اعتباریابی, رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور II در کودکان 6-3 سالة شهرستان شیراز

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

فاطمه پسند؛ حسن خلجی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ الهه عرب عامری


رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ داریوش خواجوی


تأثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

داریوش خواجوی؛ حسن خلجی؛ محمد حسین رضوی؛ وازگن میناسیان