نویسنده = طاهر افشارنژاد
ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد؛ امیر رضایی کمنی؛ طاهر افشارنژاد؛ شهرام شفیعی


بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهرعلی همتی نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد متقی طلب؛ طاهر افشارنژاد؛ عذرا میرکاظمی


بررسی و مقایسة نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ زهرا میرزازاده


بررسی تغییرات فعالیتEMG عضلة مخالف حین عمل عضلة موافق متعاقب تمرین های قدرتی

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ علی حسینی؛ منیژه وفا