نویسنده = توراندخت امینیان
تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ فرهاد دریانوش


بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ بهزاد مهدی خبازیان


تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

علی اکبر نژاد؛ علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ عیسی نور محمدی