نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون ایفرد بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • آمادگی جسمانی بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل [دوره 28، شماره 28، 1386]

ا

 • اضطراب بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • افسردگی بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • اماکن ورزشی تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری [دوره 28، شماره 28، 1386]

ب

 • برنامه درسی مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • بهره وری تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری [دوره 28، شماره 28، 1386]

پ

 • پیچیدگی سازمان تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری [دوره 28، شماره 28، 1386]

ت

 • تحول ذهنی رابطه بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تربیت بدنی مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تست ریون ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تمرکز سازمان تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تمرین استقامتی اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تمرین های با وزنه بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • تمرین های پلایومتریک بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • توان انفجاری و ورزشکار بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • توانمندیهای ادراکی رابطه بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان [دوره 28، شماره 28، 1386]

ج

 • جسمانی کردن بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]

چ

 • چاقی اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق [دوره 28، شماره 28، 1386]

ح

 • حرکتی رابطه بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • حرکتی و تحول ذهنی رابطه بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان [دوره 28، شماره 28، 1386]

د

 • دامنه موج تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • دانش آموزان دوره راهنمایی بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • دوره ابتدایی مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • دو سرعت 60 متر بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران [دوره 28، شماره 28، 1386]

ر

 • رسمیت سازمان تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • رکورد ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه [دوره 28، شماره 28، 1386]

ز

 • زمان تاخیر سیگنال تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده [دوره 28، شماره 28، 1386]

س

 • سایتوکین های پیش التهابی اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • سازگاری های عصبی تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • سرعت هدایت عصبی تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • سلامت روانی بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • سندرم پیش از قاعدگی ( PMS ) مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 28، شماره 28، 1386]

ش

 • شناگر زبده ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه [دوره 28، شماره 28، 1386]

ف

 • فعالیت بدنی بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • فعالیت هوازی مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 28، شماره 28، 1386]

م

 • مقاومت به انسولین اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق [دوره 28، شماره 28، 1386]

ن

 • نارسا کنش وری اجتماعی بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • نورم استان بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل [دوره 28، شماره 28، 1386]
 • نورم ملی بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل [دوره 28، شماره 28، 1386]

و

 • ویتامین B6 مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 28، شماره 28، 1386]

ه

 • هوش ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه [دوره 28، شماره 28، 1386]