تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری

نویسنده

چکیده

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و با توجه به اهمیت مقوله بهره وری ، دو نوع پرسشنامه دست ساز برای جمع آوری اطلاعات اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی تهیه شد. از طریق پرسشنامه مخصوص جمع آوری اطلاعات اماکن ورزشی ، کلیه اطلاعات مربوط به سالن های ورزشی ، زمین های روباز ورزشی و استخرهای شنا گردآوری شد. همچنین از طریق پرسشنامه مخصوص تعیین عوامل بر بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه خبرگان رشته تربیت بدنی ، 10 عامل موثر بر بهره وری این اماکن شناسایی شد و از این طریق مدل بهره وری اماکن ورزشی ارائه شد. در نمایش و تحلیل اطلاعات ، از آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد ، میانگین و.. و روش های آماری استنباطی مانند آزمون تحلیل واریانس فریدمن ، آزمون مجذور کای ، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق با کلیه تحقیقاتی که در زمینه بهره وری انجام شد و نقش نیروی انسانی و مدیریت را در بهره وری حیاتی و مهم دانسته اند ، همخوانی و مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها