مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است . بدین منظور آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه ورزش ، ویتامین ، کنترل تقسیم شدند. پس از مرحله پیش آزمون و پر کردن پرسشنامه PMS و استخراج نتایج اولیه ، گروه ورزش به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه و جلسه ای 1 ساعت با شدت 65 درصد ضربان قلب بیشینه به انجام تمرین هوازی پرداختند . گروه ویتامین B6 به مدت 8 هفته روزانه 1 عدد قرص ویتامین B6 مصرف کردند . گروه کنترل هیچ گونه فعالیتی نداشتند و هیچ دارو و مکمل ویتامینی استفاده نکردند. پس از اتمام مرحله تمرین و مصرف دارو ، پرسشنامه PMS مجددا توسط آزمودنی ها تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های ویلکاکسون ، کروسکال والیس و من ویتنی در سطح 0.05=a استفاده شد و یافته های زیر به دست آمد: پس از مقایسه گروه ورزش و کنترل ، کاهش معنی داری در علائم جسمی PMSو روحی مشاهده شد. در مقایسه گروه ویتامین B6 و کنترل ، فقط کاهش معنی داری در علائم جسمی PMS مشاهده شد. مقایسه گروه ورزش با گروه ویتامین B6 و کنترل ، کاهش معنی داری را در هر دو علائم جسمی و روحی PMS نشان داد ، اما این کاهش در گروه ویتامین B6 کمتر بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین هوازی علائم جسمی و روحی PMS و ویتامین B6 علائم جسمی را به طور معنی داری کاهش می دهد و این کاهش در گروه تمرین بارزتر است.

کلیدواژه‌ها