دوره و شماره: دوره 27، شماره 27 - شماره پیاپی 1000446، خرداد 1385 
تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب

رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقر زاده؛ حسن عشایری


بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

سید مهدی آقا پور؛ غلامرضا جمشیدیها؛ احمد فرخی


تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران

علی اکبر نژاد؛ علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ عیسی نور محمدی