دوره و شماره: دوره 27، شماره 27 - شماره پیاپی 1687، شهریور 1386