دوره و شماره: دوره 9، شماره 9 - شماره پیاپی 869، مهر 1380