بررسی ومقایسه ی رضایت شغلی مدیران ،کارمندان واستادان دانشکده های تربی بدنی وعلوم ورزشی کشور

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش میزان رضایت مندی شغلی مدیران وسر پرستان ،اعضای هیئت علمی وکارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت ‹201 = N›.رضایت شغلی توسط پرسشنامه ی شاخص توصیف شغلی ‹JDI› اندازه گیری شد. از مجموع 201 نفر شرکت کننده در تحقیق ، 52 نفر ‹26%› در پست مدیریتی وسرپرستی ،68 نفر ‹34%› در پست هیئت علمی و81 نفر ‹40%› نیز در اداره های مختلف دانشکده ها نظیر اداره ی آموزش ،اداره ی امور عمومی وخدمات ،اداره ی حسابداری ،واحد کتابخانه وغیره اشتغال داشتند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون آماری MANOVA وآزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلاف در میانگین های رضایت شغلی گروه های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تنها بین دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تریبت معلم تهران‹25/3 = M و66/0 = SD›، دانشگاه تهران ‹61/3 = M و59/0 = SD› ودانشگاه مشهد‹66/3 = M و 65/0 = SD› تفاوت میانگین های رضایت شغلی معنی دار است.همچنین میانگین رضایت مندی شغلی در داشکده های کل کشور به تفکیک در حوزه ی مدیران وسرپرستان ، در حوزه ی استادان وهیئت علمی ودر حوزه یکارمندان به دست آمد. این نتایج حاکی از متوسط بودن سطح رضایتمندی شغلی در هر سه حوزه ی اشتغال دانشکده های تربیت بدنی کشور است.

کلیدواژه‌ها