دوره و شماره: دوره 12، شماره 12 - شماره پیاپی 418، تیر 1381 
بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران

دکتر محمد علی بشارت؛ غلامرضا عباسی؛ دکتر سید صدر الدین شجاع الدین