تاثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)

نویسنده

چکیده

در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی و روان درمانی همراه با فعالیت بدنی شده است با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در سطح جامعه بخصوص دختران دانشجو که هم مادران فردا و هم آینده سازان کشورند این پژوهش سعی دادر به مقایسه سطح لامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه الزاهر س به پردازد همچنین سلامت روانی را در دانشکده های آن مقایسه کند در این پژوهش برای اندازه گیری سلامت روانی از پرسشنامه سلامت روانی 28-GHQ استفاده به عمل آمد آزمودنی های این تحقیق را 260 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که به طور تصادفی از بین تمام دانشکده ها انتخاب گردیدند تشکیل می دهند روش آماری برای بررسی و مقایسه میانگین دو جامعه ( ورزشکار و غیر ورزشکار )آزمون t بود بنابر نتایج حاصله بین علائم جسمانی اضطراب و اختلال خواب و اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده می شود همچنین دانشجویان دانشکده تربیت بدنی نسبت به سایر دانشجویان در سلامت روانی و مقیاس های چهار گانه آن در وضعیت مطلوب تری قرار دارند

کلیدواژه‌ها