دوره و شماره: دوره 22، شماره 22 - شماره پیاپی 414، دی 1383 
بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ داریوش شاه مرادی


مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر محمد جواد ایروانی؛ فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلی؛ رضا غلامعلی زاده؛ مجید واحدی زاده