نویسنده = یوسفی، دکتر بهرام
تعداد مقالات: 4
1. بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر ناصر بهپور